Geri

Alan Adı Sözleşmesi

KURUMSALX BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ALAN ADI SÖZLEŞMESİ

Bu sayfada yer alan sözleşme içeriği, KURUMSALX’ın internet sitesi üzerinden müşteri kaydı oluşturmanız ile birlikte geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

Bu sebep ile lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan önce bu ve sitemizde yayınlanan diğer sözleşmelerimizi ve teknik kullanım detaylarını www.Kurumsalx.com/sozlesmeler.html adresinden dikkatlice okuyunuz.

 KURUMSALX web sitesinden (www.Kurumsalx.com) ve bu sitede aktif olarak hizmete sunulan tüm hizmetler ya da servislerden sadece, mevcut kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilirler. KURUMSALX web sitesini (www.Kurumsalx.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri kullanmaya başladığınızda ; en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya mevcut kanunlarda belirtilmiş şekilde yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer KURUMSALX web sitesini (www.Kurumsalx.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri tüzel kişilik adına kullanacaksanız ve sözleşmeleri tüzel kişilik adına akdediyorsanız, ilgili tüzel kişiliği bu sözleşme ve KURUMSALX web sitesinde bulunan diğer sözleşmelerde yer alan hüküm ve şartlara göre temsil etmek için gerekli yasal yetkili olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra KURUMSALX tarafından ilgili tüzel kişiliği temsil yetkinizin olmadığı tespit edildiği taktirde, ödeme sorumlulukları da dahil olmak üzere işbu Sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklerden kişi olarak sorumlu olacağınızı bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ek olarak KURUMSALX, doğru ve kaynağı tüzel kişiliğin yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul şekilde uyandıracak herhangi bir talimata, ihbar, belge ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelebilecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, KURUMSALX ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi KURUMSALX’ın mükellefiyeti değildir.

1- TARAFLAR

1.1. Bu sözleşme hizmet sağlayıcısı olan ve Osmanbey cad no 80 inegöl/BURSA adesinde bulunan, 0598079981200019 Mersis numaralı, KURUMSALX Bilişim San Tic Ltd Şti . (Bundan sonra “KURUMSALX” olarak anılacaktır) ile www.Kurumsalx.com (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üzerinde Yeni müşteri kaydı yapmak suretiyle bilgilerini sisteme kayıt ettirmiş olan Kişi veya Kurum (Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında Site’nin kullanımı ve bu Site üzerinden satın alınacak hizmet veya servisleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile Site üzerinde bu sözleşmeye vereceği onay karşılığında imza altına alınmış sayılacaktır.

Sözleşme maddelerinde KURUMSALX ve Müşteri tek başına “Taraf” veya müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.
Kredi kartı, Mobil Ödeme, PayPal ve sözleşme süresinde sisteme eklenebilecek diğer ödeme yöntemleri bundan sonra “Online ödeme yöntemleri” olarak anılacaktır.

1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.3. Müşteri, Site üzerine ilk kayıt esnasında vermiş olduğu T.C. Kimlik Numarası da dahil olmak üzere tüm bilgilerin doğru olması gerektiğini, Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu olduğunu ve önkoşul niteliği taşıdığını kabul eder. KURUMSALX, Müşteri’ye ait bilgilerin yanlış veya eksik olduğunu sonradan tespit etmesi halinde, KURUMSALX tarafından yapılacak bildirim üzerine, mevcut yanlışlık veya eksiklik Müşteri tarafından 2 takvim günü içerisinde doğru hale getirilecektir. KURUMSALX, yanlış veya eksik bilgi düzenleme esnasında Müşteri’den bilgilerin doğruluğunu sağlamak adına çeşitli belgeler (Nüfus cüzdanı, imza sirküleri, vergi levhası, elektrik/telefon faturası v.b.) talep edebilir. Müşteri, kendisine tanınan 2 günlük süre içerisinde bu bilgileri düzenlemediği taktirde, KURUMSALX işbu sözleşmeyi haklı sebeple ve tazminat ya da benzeri herhangi bir yükümlülük doğmadan derhal fesih etme hakkını saklı tutar. Müşteri, KURUMSALX’ın söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanan her türlü zararını tazmin etmeyi önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- KONU

Alan adı Sözleşmesi, Müşteri’nin KURUMSALX üzerinden satın almış olduğu veya ilerleyen dönemlerde satın alacağı alan adı tahsisi ve kayıt hizmetlerinin kullanımına ilişkin esas, usül ve şartları belirler. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda imzalanmasını/kabulünü veya onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne veya onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi okuyup anladığını, sözleşme hükümlerini gayri kabili rücu kabul ettiğini, sözleşme hükümlerinde yer bulmuş tüm kayıt ve şartlara uygun davranarak bağlı kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterinin işbu hükümleri ihlal etmesi durumunda KURUMSALX, müşteri hesaplarına el koyabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir, Taraflar arasında ürün ve hizmetler nedeniyle çıkabilecek bütün ihtilaflar işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilip çözüme ulaştırılacaktır.

3- TARAF TEMSİLCİLERİ

Müşteri ve KURUMSALX, Müşteri’ye tahsis edilen ürün ve hizmetler bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin Müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşteri adına, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veya e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, KURUMSALX Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, çağrı merkezi görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca KURUMSALX çalışanlarını veya KURUMSALX’ın doğrudan veya dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşteri’nin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek bir kişinin yaptığı işlemlerle ve KURUMSALX üzerinden tahsis edilmiş her türlü ürün veya hizmetler bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut satın alınmış olan hizmet veya ürünlerin şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri’nin şifrelerinin Müşteri’nin rızası hilafına ele geçirilmesi halinde bu şifrelerin kullanımından kaynaklanan 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek maddi ve manevi tüm zararlardan Müşteri sorumludur.

4- ÜCRETLENDİRME

 4.1. İşbu sözleşmede belirtilen veya Site üzerinden siparişi verilen servis veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücret, Site üzerinden sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır, bu ücretlere KDV sonradan dahil edilerek hesaplanır ve yine Site üzerinde gösterilerek tahsilat gerçekleşir. Döviz üzerinden gerçekleşen satışlar için ücret, ilgili dövizin fatura tarihindeki T.C.M.B efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

 4.2. KURUMSALX önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Müşteri’nin içinde bulunduğu kullanım periyodunu etkilemeyecek ve bir sonraki hizmet dönemi için geçerli olacaktır. Müşteri oluşabilecek fiyat ve tarife değişikliklerini peşinen kabul eder.

 4.3. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek ödenecektir.

4.4. Müşteri hizmet ücretini online ödeme yöntemleri ile ödediğinde ; KURUMSALX, teknik bir problem olmadıkça, bir iş günü içerisinde alan adı ile ilgili tescil işlemlerini tamamlayıp, alan adını müşterinin kullanımına tahsis edecektir, teknik bir problem oluşması halinde alan adı kayıt ya da rezerve edilemez. Müşteri havale aracılığı ile ödeme yaptığında, Müşteri, ödemenin KURUMSALX hesabına geçmesinin teyidi ile iki iş günü içerisinde alan adı ile ilgili tescil işlemlerinin tamamlanıp, alan adının kullanımına tahsis edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Siparişi verilen ve ödemeleri teyit edilen alan adlarında, tescil esnasında belge ve evrak gerektiren uzantılara sahip alan adları mevcutsa, tesil süresi belge ve evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacaktır.

4.5. Müşteri hizmet ücretini KURUMSALX tarafından bildirilen vadede veya peşin olarak havale yoluyla veya Site’de bulunan online ödeme yöntemleri ile veya KURUMSALX’a elden ödemekle yükümlüdür.

  1. a) Online ödeme yöntemleri ile yapılacak ödemelerde Müşteri, işbu sözleşmenin kurulması ile Site üzerinden siparişini oluşturduğu ve Site üzerinden satın aldığı servis ve hizmetler için sipariş esnasında seçilen ödeme periyodu doğrultusunda tahakkuk ettirilecek faturalar ve ara ödeme bedelleri, belirtilen online ödeme yöntemleri üzerinden sistem tarafından otomatik olarak veya Müşteri tarafından sistem üzerinden ödenmek suretiyle tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder.
  2. b) KURUMSALX, bazı servis ve hizmet satışlarını döviz üzerinden yapabilir, bu satışlarda Müşteri, satışı yapılan servis ya da hizmetlerin kura bağlı olarak değişebilen ücretleri ve bu ücretlerin, ilgili servis ya da hizmetlerin fatura oluşma tarihi itibarıyla TCMB tarafından belirlenen efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olarak, tutarın kredi kartından veya diğer online ödeme yöntemleri üzerinden tahsilini KURUMSALX’ın ayrıca bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. c) Müşteri, online ödeme yöntemleri bilgilerinde ve geçerlilik sürelerinde olabilecek değişiklikleri KURUMSALX’a yazılı olarak bildirmemesi, online ödeme yöntemleri ile tahsilat yapılamaması ya da bunlara ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu online ödeme yöntemleri ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili online ödeme yönteminin ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu DERHAL KURUMSALX’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, KURUMSALX’ın işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Müşteri, ödemenin tahsil edilememiş olması sebebi ile gerçekleştirilecek olan işlemlerin tamamı bakımından dava, şikayet, idari yaptırım vb. yollara başvuramaz Müşterinin online ödeme yöntemlerine ait bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun KURUMSALX tarafından, 3. kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması - çıkarılması halinde, Müşteri KURUMSALX’ın uğradığı - uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle KURUMSALX’ın 3. kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde KURUMSALX’ın bu zararı Müşteri’ye rücu edeceği Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, KURUMSALX’ın işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. d) Banka Havalesi / EFT yoluyla yapılacak ödemelerde, KURUMSALX’a ait banka hesabına, KURUMSALX tarafından bildirilen vade içerisinde ödemenin yapılması sonucu KURUMSALX servis veya hizmet aktivasyonunu mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirecek, ve Müşteri’yi bilgilendirecektir. Banka Havalesi / EFT yoluyla yapılacak ödemelerde, açıklama kısmına sipariş kodu belirtilmesi ve akabinde işlemlerin hızlı gerçekleştirilebilmesi için Site üzerinden havale bildirim formu doldurulup KURUMSALX’a iletilmelidir. Bu ödeme yöntemiyle yapılacak tüm ödemelerde veya geri ödemelerde oluşabilecek masraflar tümüyle Müşteri tarafından karşılanacaktır.

4.6. Ücretlerin ödenmesinde gecikme yaşanması durumunda KURUMSALX, kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

4.7. KURUMSALX, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma hakkı yanında ayrıca işbu sözleşmeyi hiç bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın ve hiç bir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal, tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar.

4.8. KURUMSALX, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, işbu sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut KURUMSALX’ın Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği v.b hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin KURUMSALX’da kayıtlı olan ödeme yöntemine mümkün olduğunca makul biçimde fatura edilecektir.

4.9. KURUMSALX tarafından uygulanabilecek alan adı hizmetine yönelik kampanyalar, aksi bir durum web sitesi veya halka açık alanlar üzerinde belirtilmedikçe, Müşteri’yi kapsamamaktadır. Müşterinin, alan adı kampanyalarından faydalanmak istemesi halinde, bu amaçla yapacağı sipariş/başvuru onaylanmayacak olup, Müşteri tarafından kampanyaya ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılır ise, halin icabına göre bu ödeme mevcut ürün ve hizmetler için yapılmış sayılacak veya iade edilecektir.

4.10. Müşterinin herhangi bir şekilde temerrüde düşmesi halinde, süresi içinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar T.C. Merkez Bankası avans faiz oranları esas alınarak hesap yapılacaktır.

 4.11. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda KURUMSALX, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi ranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranının uygulanacağını kabul ederler.

4.12. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her türlü alacak için KURUMSALX’ın dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 4.13. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde KURUMSALX’ın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiği takdirde bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 4.14. KURUMSALX, banka transferi yoluyla yapılan alan adı kayıt başvurularını, alan adı kayıt ücreti KURUMSALX’a ait banka hesaplarına ulaştıktan sonra 48 saate kadar bekletebilir. Bu zaman zarfında, Müşteri’nin başvurusuna konu olan alan adı kayıt ya da rezerve edilmez.

4.15. KURUMSALX, online olarak kredi kartı ile tahsilat yapar, bu işlemleri BDDK onaylı ödeme kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirebilir. Ancak kredi kartı haricinde farklı ve 3. Parti şirketler tarafından sağlanan ve piyasada kabul görmüş bazı online ödeme yöntemlerini, müşteri kullanımları ve talepleri doğrultusunda sistemine ekleyebilir. Online ödeme yöntemleri tarafından alınan hizmet bedelleri Müşteri’ye faturasında yansıtılır, Müşteri kredi kartı peşin ödeme haricindeki (kredi kartına taksitlendirme, PayPal v.b) diğer online ödeme yöntemlerini tercih etmesi durumunda bu hizmet bedellerini ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. KURUMSALX, Site üzerindeki hizmetlerini USD para birimi ile satışa sunar, fakat müşterilere kolaylık olması için para birimini anlık USD kuru üzerinden Türk Lirası olarak gösterebilir, esas olan sipariş esnasında müşteriye gösterilen birim bedellerdir, hizmetler bu bedeller üzerinden satın alınan periyotlarda ve ödeme günündeki kur ile Türk Lirası olarak tahsil edilir.

5- ALAN ADI KAYIT ve SÜRE UZATIMLARI

5.1. Bir alan adının kullanım süresinden 10 (on) gün önce alan adının yeni dönem faturası Site üzerinde oluşturulur, bu oluşan faturayı ödemek suretiyle Müşteri, alan adının süresini ilgili periyot boyunca uzatabilir. Müşteri ilgili alan adını herhangi bir suretle sonraki periyotta uzatmak istemez ise, ilgili alan adının “OTOMATİK YENİLEME” özelliğini deaktif ederek, bir sonraki periyot için proforma fatura oluşmasını engelleyebilir. Böylece ilgili alan adı süresi sonunda otomatik olarak askıya alınacaktır ve Müşteri bu askıya alınmayla ilgili herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.

5.2. İlgili hizmetin süresinin uzatılabilmesi için Müşteri sorumluluğunda bulunan ödemelerin, hizmet süresinin bitiminden önce tamamlanması zorunludur, bu süre bitimine ödeme tercihlerinin yaratacağı gecikmeler dahildir. KURUMSALX’ın ilgili ödemelere ilişkin olarak hatırlatma veya haber verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, KURUMSALX’ın hizmet süresinin bitiş tarihi ile ilgili herhangi bir uyarı, ihtar, ihbar v.b şekilde bildirimde bulunma zorunluluğu olmadığını, hizmet sürelerinin bitiş tarihlerinin Müşteri tarafından takip edilmesi gerektiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. KURUMSALX, sunduğu alan adı kayıt ve yenileme hizmetlerinde otomatik olarak ödeme tahsili yapmaz. Bu sebeple Müşteri ödemelerini ilgili tarihlere riayet ederek yapmakla yükümlüdür. Aksi durumlarda alan adlarının süreleri uzamayacaktır. Bu durumda Müşteri, KURUMSALX’dan hiç bir mali veya hukuki hak talebinde bulunamayacağını kesin olarak kabul ve taahhüt eder.

5.4. Müşteri, alan adı hizmetiyle birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme, whois gizliliği veya benzer bir hizmeti de satın almışsa, alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle ilgili alan adıyla ilişkili aldığı diğer tüm hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

5.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerince belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, KURUMSALX’ın, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteri’ye ait süresi dolmuş alan adının süresini belli bir süre için kendiliğinden uzatabileceğini kabul etmektedir. KURUMSALX, Müşteri’nin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, Müşteri’nin alan adını koruduğu ve süresini kendiliğinden belli bir süre uzattığı için, Müşteri, belirtilen süre zarfında ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti’ne (On-Hold ya da Pending Renew modu) sahip olacaktır. Bu süre içinde Müşteri ödemesini yaparak alan adı süresini ekstra bir ücret ödemeden uzatabilir. Süre Uzatım Mühleti 30 gündür. Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları icin geçerli değildir, bu konudaki tüm insiyatif ve takdir hakkı KURUMSALX’ın elindedir. Süre uzatım mühleti süresince alan adı deaktif konumda ve erişilebilir olmayacaktır.

5.6. Müşteri, Süre Uzatım Mühleti için verilen süre içinde süre uzatım için KURUMSALX’a ödeme yapmadığı takdirde, Müşteri’ye, KURUMSALX’a bir geri alım ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için 30 günlük bir ödeme müddeti tanınır. Bu süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde ise alan adı beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre minimum 119 USD + KDV den başlamaktadır. Eğer Müşteri alan adı için, 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise KURUMSALX, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteri’nin alan adını silebilir veya Müşteri’nin hesabını bir başka kişiye devredebilir. Müşteri, ödeme yapmadığı takdirde alan adının KURUMSALX tarafından serbest bırakılacağını ve ilk talep eden gerçek veya tüzel kişinin üzerine kaydettirilmesinin mümkün olduğunun bilincinde olup tüm bu süreci kabul ettiğini beyan eder. Müşteri silinme ve devir durumlarında KURUMSALX’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu sebeple oluştuğunu beyan ettiği zarar iddiası ile KURUMSALX’dan her hangi bir nam ve hesap altında ödeme, iyileştirme, iade, tazminat vb. bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

 5.7. Süre uzatım mühletleri ve ödemeler için tanınan zaman hususunda KURUMSALX mutlak tasarruf yetkisine sahiptir. KURUMSALX her bir alan adı için değişiklik yapabilme yetkisini haiz olup bu hakkını saklı tutar

6- GÜNCEL BİLGİLER VE BİLGİLERİN KULLANIMI

6.1. Müşteri, ürün ve hizmet alım uygulamasının ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak herhangi bir bilgi edindiği zaman bunu 2 (iki) gün içinde KURUMSALX’a bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri’nin her ne sebeple olursa olsun, KURUMSALX’a başlangıçta ve hizmetin devamı sürecinde kesin ve doğru bilgiyi sağlayamaması, işbu sözleşmenin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından sağlanan bilginin gerçerliliğine karar vermek için herhangi bir KURUMSALX yetkilisinden Müşteri’ye yöneltilecek herhangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun 2 (iki) gün gün içinde cevap verilmemesi halinde, bu sözleşmenin esaslı olarak ihlali manasına gelir.

6.2. Müşteri, kendisiyle iletişim kurulabilmesi için, kendi üzerine kayıt edilmiş her bir alan adı için isim soyisim, posta adresi, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, telefon ve varsa faks numarası bilgilerini KURUMSALX’a tam ve eksiksiz olarak vermeyi kabul etmektedir.

6.3. Müşteri, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kendisine yüklenen bu yükümlülüğü gayrı kabili rücu kabul eder. ICANN’ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek KURUMSALX gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde Müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir.

6.4. Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN Sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir. Müşteri bu kuraldan dolayı KURUMSALX’a herhangi bir sorumluluk yükleyemez, zarar ve ziyan tazmininde bulunamaz.

* Alan adı
* Müşteri isim ve e-posta adresi
* E-posta ve posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları
* Birinci ve İkinci Ad sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları
* Ad sunucularının cevap veren isimleri
* Orijinal kayıt ve süre bitim tarihi

6.5. Müşteri, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, KURUMSALX tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir. Müşteri aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut, gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını KURUMSALX’a vermektedir
 * Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı
* Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi
* Müşteriye ait alan ad(lar)ı veya alt-alan ad(lar)ı için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.
* Alan adı veya al-alan adı için en az 2 (iki) ad sunucusu hostun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.
 * Bu ad sunucuların cevap veren isimleri
* Kaydın Orijinal oluşum tarihi ve kaydın süre bitim tarihi

6.6. KURUMSALX’ın bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, KURUMSALX bu bilgileri bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir.

6.7. Müşteri, alan adını, alan adı sunucularını (DNS) KURUMSALX serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirme için KURUMSALX sistemlerini kullanıyorsa, KURUMSALX tarafından muhafaza edilen sunucuya ve/veya diğer aygıtlara internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı Müşteri, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. Müşteri, gerekli tedbir ve önlemleri alırken gereken özeni göstermemesi, güvenli Email, FTP ve kontrol paneli şifresi belirlememesi veya belirlemesi durumunda bunların koay tahmin edilebilir nitelikte olması gibi nedenlerle alınan tedbirlerin yetersiz kalması durumunda KURUMSALX bünyesindeki sunucuların kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran sorumludur. KURUMSALX’ın bu nedenlerle verdiği hizmeti kısıtlama, tamamen durdurma ve Sözleşmeyi haklı nedenle feshetme, maruz kaldığı zararın tazminine ilişkin olarak Müşteri’ye rücu etme hakkı saklıdır.

6.8. Müşteri, alan adını kayıt ederken verdiği e-posta adresine REGISTRAR tarafından gönderilecek olan onay e-postasını onayladıktan sonra alan adının aktif olacağını, onaylamadığı taktirde alan adının erişime kesileceğini kabul eder. Alan adını kayıt ettiği andaki bilgilerde herhangi bir değişiklik yapmak isterse, o an alan adının whois bilgilerinde kayıtlı olan e-posta adresinden onay vermesi gerektiğini bilir, bu sebeple alan adının whois bilgisindeki e-posta adresine her an için erişebilir olduğunu, bu e-posta adresine erişemediği durumlarda oluşabilecek herhangi bir problemde KURUMSALX’a sorumluluk yükleyemez.

 6.9. KURUMSALX, Müşteri’nin alan adı üzerindeki DNS değişikliklerini anlık olarak REGISTRAR’lara bildirir, bu değişiklikler 24-48 saat içerisinde dünya genelinde aktif olur. Yapılacak değişikliklerden dolayı alan adının erişime kesilmesi durumu yaşanabilir, bu durumda KURUMSALX herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 6.10. Müşteri, KURUMSALX’a başka bir firmada bulunan alan adını transfer ederken, sipariş işleminden önce mevcut firmasında alan adının transfer kilidini kaldırıp, whois bilgilerini görünür hale getirmesi gerektiğini ve ayrıca sipariş esnasında ilgili alan adının transfer kodunu doğru bir şekilde girmesi gerektiğini ve sipariş işleminden sonra ilgili alan adının whois bilgilerinde bulunan e-posta adresine gönderilecek transfer onay epostalarını en kısa sürede onaylayıp alan adının transfer sürecini kendisi takip edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 6.11. KURUMSALX, Müşteri’lerine alan adı tescil, yenileme, güncelleme, düzenleme veya benzeri işlemleri yapabilmesi için Site üzerinde ilgili hizmetlere ait özel alanlar sağlayacaktır, bu işlemler 3. parti yazılımlar veya manuel işlemler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu sebeple yaşanabilecek hatalarda Müşteri’nin hatayı fark etmesi veya tarafına REGISTRAR firma tarafından uyarı yapılması durumunda bu bildirimleri veya oluşan hatayı KURUMSALX ile en kısa sürede paylaşmakla yükümlüdür. Müşteri, aksi halde kendi aleyhinde oluşabilecek bu hatalardan, zarar ve ziyandan KURUMSALX’ı sorumlu tutamaz.

7- ALAN ADLARININ DEVRİ VE YENİDEN SATIŞ

 7.1. Müşteri, satın alıp kullanım haklarına sahip olduğu herhangi bir alan adını devrederse, KURUMSALX’ın işaret etmiş olduğu prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir.

7.2. Müşteri’nin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, Müşteri, KURUMSALX’ın ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen KURUMSALX’ın sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile KURUMSALX aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Müşteri’nin bu bildirimi yapmamış olduğunun tespiti halinde 3. Kişilerin uğrayacağı zararlarda dahil olmak üzere KURUMSALX’ın bu sebeple uğradığı – uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararların Müşteri tarafından ayrıca ihbara ve ihtara gerek olmaksızın ilk talepte karşılanacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8- SÖZLEŞME İHLALİ

 8.1 KURUMSALX tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi birisinin Müşteri tarafından ihlali işbu sözleşmenin ihlali manasına gelecektir. Bu durumda işbu sözleşme gereği KURUMSALX tarafından verilen hizmetler askıya alınabilir.

 8.2. Müşteri, bu Sözleşme’nin kayıt ve şartlarına, ayrıca KURUMSALX tarafından belirlenen herhangi bir kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme’nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve KURUMSALX’ın bu ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri, KURUMSALX’a 5 (beş) gün içerisinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı takdirde, KURUMSALX, Müşteri ile olan ilişkisini askıya alabilecek, sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında Müşteri’ye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. İşbu ihlallerden ötürü Müşteri, KURUMSALX tarafından ifa edilen hizmetlerin askıya alınması, kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir ücret veya ücret iadesi, herhangi bir nam ve hesap altında tazminat talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

 8.3. Müşteri, KURUMSALX’a ve KURUMSALX müşterilerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu ve bunun gibi durumlarda KURUMSALX, tek taraflı olarak anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

9- HİZMETLERİN KISITLANMASI

9.1. Müşteri, KURUMSALX tarafından sunulan hizmetleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki amaçlar için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
* İstenmeyen e-mail iletimi (SPAM)
* KURUMSALX tarafından sağlanan herhangi bir servise ya da KURUMSALX ağından dışarıya doğru tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar

 9.2. Müşteri, alan adını, alan adı sunucularını (DNS) KURUMSALX sunucuları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemi kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da KURUMSALX üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, KURUMSALX’ın DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek sorumluluğundadır. Müşteri, KURUMSALX’ın sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, v.b. için kullanamaz. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu illegal aktivitelerin algılanması halinde, KURUMSALX’ın bu alan adını devre dışı bırakma, askıya alma ve hizmeti sonlandırma hakkı saklıdır.

 9.3. Sunucu izinsiz erişim ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen tüm diğer suçlar derhal sözleşme fesih nedeni olarak sayılacak olup illegal faaliyetler çerçevesinde değerlendirilecek ve KURUMSALX tarafından yetkili mercilerin harekete geçmesi sağlanacaktır.

9.4. Müşteri, KURUMSALX’ın hiç bir yükümlülük altına girmeden ve herhangi bir gerekçe gösterme yükümlülüğü olmaksızın, yaptığı alan adı başvurusunun KURUMSALX tarafından reddedilebileceğini kabul etmektedir. Alan adı başvurusu reddedilen müşteri tarafından yapılmış olan ödemeler müşteriye aynen iade edilecektir. Bununla birlikte, KURUMSALX, Müşteri’ye karşı hiç bir yükümlülük altına girmeden, herhangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde silme hakkına haizdir.

9.5. Müşteri, web sitesinde ve ilgili alan adı kullanımları dahilinde pornografik, erotik içerikte yayınlar yapamaz, casino, loto, toto, iddia, tahmin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şans oyunlarına ilişkin ve/veya bu tür oyunları teşvik edici yayınlara başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı T.C.K. , 556 Sayılı Marka KHK’sı, 551 Sayılı Patent KHK’sı ve 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımlara ilişkin KHK hükümleri ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk mevzuatı ve Web sitesine erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuk mevzuatı kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer vermeyeceğini, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında yasak içerik niteliğinde olan yayınlara yer verilen başkaca web sitelerine ait linklere yer vermeyeceğini, söz konusu web sitelerinin tanıtımını yapmayacağını, download izni verilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık halinde KURUMSALX’ın ilgili içeriği değiştirme, düzenleme, engelleme, askıya alma ve silme hakkı yanında Web sitesinin yayınını durdurma, yayından kaldırma ve Sözleşmeyi tazminat ödeme veya başkaca bir yükümlülük altına girmeksizin derhal fesih etme hakkı saklıdır.

 9.6. KURUMSALX, istenmeyen ve ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmiş isme ve nama sahip Müşteri’nin alan adı kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda listelenmiştir :
* Üçüncü kişilere yönelik iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler
* 556 Sayılı Marka KHK’sı, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarım KHK’sı ve 551 Sayılı Patent KHK’sı yanında, 5486 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan haksız rekabete ilişkin hükümleri ihlal eder nitelikte aktiviteler
* Nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu içeren yayınlar
* Başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren içerikler
* Haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal eden, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler
* Üçüncü bir işinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler
* Küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması, küçüklere yönelik zarar verme riski olan yahut zarar veren aktiviteler

 9.7. Müşterinin ödemelerini yapmaması veya aksatması, KURUMSALX’ın bir alan adını, yukarıda sayılan tüm sebeplerden biri veya birkaçını içerdiği veya bütünleşik olduğu gerekçesiyle sildiği yahut askıya aldığı durumlarda, KURUMSALX tarafından Müşteri’ye geri ödeme yapılmaz. Müşteri böylesi durumlarda KURUMSALX’dan para iadesi ve herhangi bir nam ve hesap altında tazminat talep etmeyeceğini kesin olarak beyan ve taahhüt eder.


10- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

10.1. Müşteri, KURUMSALX’ın işbu sözleşme yürürlükte kaldığı müddetçe sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapabileceğini önceden kabul eder. KURUMSALX bununla birlikte bu sözleşme dahilinde sağladığı ve sağlamayı taahhüt ettiği servis ya da hizmetleri durdurabilir. Müşteri, KURUMSALX’ın yaptığı veya yapacak olduğu makul değişikliklere bağlı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, KURUMSALX’ın sözleşmede yapmış olduğu makul değişiklikleri kabul etmeyerek sözleşmeyi iptal yoluna giderse KURUMSALX’a ödemiş olduğu hiç bir bedel için iade talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

 11.1 İşbu sözleşme, sipariş üzerine gerçekleştirilecek ödeme işleminin internet ortamından KURUMSALX’a iletilmesi anında yürülüğe girecek olup, sözleşme süresi müşterinin sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. Belirtilen sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 15 (onbeş) gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmemesi halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzar. KURUMSALX’ın sözleşme şart, koşul ve ücretlerinde değişikliğe gitme hakkı saklıdır.

11.2. Taraflardan, herhangi birinin işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi, vecibelerini gereği gibi ifa etmemesi, iflas etmesi, acze düşmesi, konkordato veya iflas erteleme ilan etmesi, hisselerinin yönetim hakkını da etkileyecek şekilde ve bununla sınırlı olmamak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak el değiştirmesi hallerinde, diğer Taraf tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkına haizdir.

11.3. KURUMSALX, Müşteri’ye 5 (beş) iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin KURUMSALX’a önceden gerçekleştirdiği ancak henüz kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.

11.4. Müşteri, sözleşmeyi 15 (onbeş) gün önceden yazılı bildirim yaparak sonlandırabilir, Bu durumda KURUMSALX, kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme yapmaz.

12- DEVİR

Müşteri, KURUMSALX aracılığıyla kayıt yaptırdığı alan adları için kaydın başladığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde, süre bitimine 60 (altmış) gün kala ve alan adı bilgilerinde (kayıt eden bilgisi, dns adresleri v.b) herhangi bir değişiklik yaptıktan sonraki 60 (altmış) gün başka bir alan adı kayıt operatörüne transfer edemeyeceğini kabul ve beyan etmektedir. Müşteri alan adını başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devrettiğinde ya da başka bir firmaya transfer ettiğinde bu sözleşme transfer ya da devir işleminin tamamlanması ile sona erer.

13- GİZLİLİK HÜKMÜ

13.1. Müşteri, işbu Sözleşme dahilinde işin ifşası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, KURUMSALX’a ait ve KURUMSALX tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiç bir bilgiyi, KURUMSALX’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi durumda KURUMSALX’ın bu sebeplerle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin çalışanları, ortakları, müşterileri tarafından her türlü bilginin ifşa edilmesi halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan da Müşteri sorumludur.

13.2. Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödemekle beraber bununla birlikte 500 Euro ceza koşulunu derhan ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 13.3. Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili Gizlilik hükümlerini hiç bir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13.4. Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

14- YASAL MEVZUATA UYGUNLUK

 Müşteri, sözleşmeye konu olan tüm hususlarda başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı T.C.K’nın 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmeyeceğini, diğer ilgili yasal mevzuata uygun şekilde hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder. Aksi halin tespiti halinde Müşteri, KURUMSALX’ın ulusal ya da uluslararası yasal mercilerce talep edilen desteği yetkili makamlara vereceğinin bilincinde olup tüm hukuki, idari, cezai ve mali sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

15- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI

Taraflar, işbu sözleşme hükümlerinden doğan her türlü ihtilafı öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla iyi niyetli olarak çözme yoluna gideceklerdir. Müzakereler neticesinde uyuşmazlık sonlandırılamazsa işbu sözleşme hükümlerinden doğan her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde İnegöl Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

16- DELİL SÖZLEŞMESİ

 Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda KURUMSALX’a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. Maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

 17- MÜCBİR SEBEP

17.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile; a) Deprem, yangın, sel, doğal afet v.b. b) Savaş, iç savaş, terör eylemleri v.b. c) Oluşabilecek elektronik arızalar (Donanım arızaları) d) Periyoduk bakımlar veya iyileştirme çalışmaları (Periyodik bakımlar planlı bir şekilde en az 4 gün öncesinden duyurularak yapılır, acil müdahale gerektiren veya güvenlik sorunu oluşturan durumlarda haber verilmeksizin uygulanabilir) e) Telekomünikasyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızaların meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir

17.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememeden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 15 (onbeş) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecek, ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

18- SON HÜKÜM

 İşbu sözleşme bununla birlikte 18 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflar her bir maddeyi okuduklarını ve yine her maddenin kapsam ve neticesinden bilgi sahibi olduklarını, anılan hükümleri aynen yerine getireceklerini belirtmeleri ile beyanlarının doğruluğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. (İş bu sözleşme sipariş esnasında istenen sözleşmenin okunup anlaşıldığına ait onay kutucuğu işaretlenip siparişin KURUMSALX’a iletilmesi ile birlikte kurulmuş olur ve tarafların hak ve yükümlülükleri başlar.). KURUMSALX gerekli gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.